BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracownikom służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Przez zdarzenie losowe rozumie się w szczególności :

 • pożar, powódź,

 • kradzież,

 • nieszczęśliwy wypadek,

 • nagła choroba w rodzinie ucznia,

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,

 • inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny ucznia.

 

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego, w szczególności protokół z pożaru, wypis ze szpitala, zaświadczenie z Policji o kradzieży, zaświadczenia lekarskiego, aktu zgonu rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. nie więcej niż 620 zł.

 

Wniosek może złożyć:

 • rodzic,

 • opiekun prawny w przypadku jeżeli są rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej,

 • pełnoletni uczeń ( nie ma możliwości złożenia wniosku przez rodzica chyba, że udzielone będzie pełnomocnictwo rodzicowi),

 • Dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń,

 

 

w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego wraz z dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia losowego.