BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Zadania zespołu

Zespół asysty rodzinnej

Zespół świadczy usługi w systemie wspierania rodzin i realizuje je przede wszystkim w środowisku zamieszkania stron. Został powołany w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.

 

Zadania Zespołu Asysty Rodzinnej: 

  1. Pełna diagnoza i analiza sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów i deficytów – badanie przyczyn kryzysu.
  2. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji.
  3. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny.
  4. Skuteczne przeciwdziałanie zjawiskom przemocy domowej oraz minimalizowanie jej skutków.
  5. Zapewnienie szczególnego wsparcia dzieciom krzywdzonym – stałe monitorowanie rodziny przemocowej.
  6. Współpraca z instytucjami pracującymi w obszarze pomocowym. Praca nad poprawą relacji z dalszą rodziną, środowiskiem sąsiedzkim oraz instytucjami.
  7. Opracowywanie we współpracy z rodziną oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownikiem socjalnym planu pracy z rodziną.
  8. Uczestnictwo w pracach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji rodziny.