BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Twoje życie - Twój wybór

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich realizuje projekt „Twoje życie – Twój wybór”

           Projekt „Twoje życie – Twój wybór” skierowany jest do 120 mieszkańców z terenu powiatu Piekary Śląskie – osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, poszukujących pracy oraz nieaktywnych zawodowo. Ponadto wsparciem mogą zostać objęte osoby stanowiące otoczenie osób wykluczonych społecznie w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada podejmowanie kompleksowych działań aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, skierowanych do osób korzystających z pomocy społecznej. Będzie realizowany w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. Działania projektowe będą skoncentrowane na terenie powiatu.

Uczestnicy projektu w ramach aktywnej integracji będą mogli skorzystać ze wsparcia o charakterze:

  • edukacyjnym tj. kursy, szkolenia dostosowywane do potrzeb lokalnego rynku pracy, np. kurs operatora wózków widłowych, spawacza metodą TIG/MAG, operatora maszyn czyszczących, florystki, kurs komputerowy, kurs stylizacji paznokci itp.

  • zawodowym w szczególności spotkań z doradcą zawodowym,

  • społecznym w tym treningi kompetencji i umiejętności społecznych,

  • zdrowotnym np. psychoterapia,

  • środowiskowym w formie spotkań edukacyjnych i imprez o charakterze środowiskowym.

Udział w działaniach projektowych umożliwi uczestnikom:

  • podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości i mobilizację do pozytywnych zmian,

  • zwiększenie szansy powrotu na rynek pracy poprzez podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,

  • dostęp do aktywnych form integracji społecznej,

  • pomoc w odbudowaniu relacji społecznych i powrót do aktywnego życia.

Wartość projektu: 1.519.024,39 zł

Dofinansowanie z UE: 1.291.170,73 zł

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Udział w projekcie i realizowanych kursach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 24, w budynku przy ul. Bpa. Nankera 103 Piekary Śląskie oraz pod nr telefonu: 32 288 35 74 wewn. 643