BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Stypendia Szkolne

Stypendia Szkolne - Informacje Ogólne

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracownikom służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowaczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 

Stypendium szkolne przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto

Dochody obliczane są na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

Wniosek o stypendium szkolne może być złożony przez:

 

 • rodzica,

 • opiekuna prawnego w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców,

 • pełnoletniego ucznia,

 • Dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.

 

Wniosek o przyznanie stypendium składa się według miejsca zamieszkania ucznia.

Miejscem zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców któremu przysługuje wyłącznie władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom a mającym osobne miejsce zamieszkania to miejscem zamieszkania ucznia jest miejsce zamieszkania u tego z rodziców u którego uczeń stale przebywa. Jeżeli uczeń nie przebywa stale u żadnego z rodziców jego miejsce zamieszkania określa Sąd opiekuńczy.

 

Wnioski o stypendium szkolne składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszechnym dniu lutego do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

Zasady rozliczania stypendium szkolnego:

 • przyznana pomoc będzie refundowana na podstawie dostarczonych oryginałów faktur/ rachunków imiennych,

 • refundacji podlegają zakupy/usługi wyróżnione w szkolnym katalogu wydatków i faktury / rachunki imienne powinny dotyczyć wyłącznie tych pozycji,

 • wydatki związane z wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, zajęciami dodatkowymi itp. można udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę/ klub sportowy z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz daty jego poniesienia,

 • do rozliczenia danego miesiąca nie będą uznawane faktury / rachunki imienne z datą sprzedaży z miesiąca następnego np. faktury za zakup w październiku nie będą rozliczane we wrześniu,

 • zakupy poniesione np. we wrześniu na kwotę przekraczającą przyznane stypendium będą zaliczane do następnego miesiąca na podstawie przedstawionych faktur / rachunków imiennych,

 • jeśli płatność za fakturę/ rachunek imienny była dokonywana przelewem należy załączyć potwierdzenie przelewu.

 • faktury/ rachunki imienne powinny być wystawione na wnioskodawcę.

 • faktury / rachunki imienne wystawione za zakupy dla więcej niż jednego dziecka powinny być skserowane ( po 1 egzemplarzu dla dziecka licząc z oryginałem) i opatrzone na odwrocie opisem, która pozycja dotyczy którego dziecka.

 • faktury / rachunki imienne posiadające niejasne katalogowe opisy sklepowe zakupionych artykułów powinny być opatrzone na odwrocie opisem zakupionego towaru.

 • Istotne jest, by obuwie i odzież miały adnotację stosownie do rodzaju stroju np. obuwie sportowe. W przypadku, gdy zakupiony towar nie ma stosownego opisu w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca, umieszczając pieczęć, właściwy opis oraz czytelny swój podpis.

Szkolny katalog wydatków do refundacji w ramach stypendium szkolnego.

W ramach stypendium szkolnego refundacji podlegają zakupy niżej wymienionych artykułów i usług w szczególności :

 

 • tornister, plecak, torba szkolna, torba sportowa, worek na strój maksymalnie 1 sztuka na rok szkolny z każdego rodzaju,

 • przybory szkolne np. piórnik, blok, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, sztaluga, art. plastyczne itp.,

 • strój szkolny obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły,

 • strój gimnastyczny : spodenki gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, dresy kompletne lub spodnie + bluza sportowa, getry/ legginsy – maksymalnie po 2 sztuki na semestr z każdego asortymentu,

 • obuwie sportowe typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy maksymalnie po 2 pary na semestr, 

 • strój na basen: czepek, klapki, okulary pływackie, ręcznik maksymalnie po 1 sztuce na semestr,

 • koszty związane z zakupem atlasów, słowników, leksykonów, zbiorów zadań, encyklopedii itp.,

 • artykuły związane bezpośrednio z profilem szkoły np.: instrumenty muzyczne, strój baletowy, zakup sprzętu sportowego np. piłki, korki itp. maksymalnie 1 sztuka na semestr,

 • materiały i strój do praktycznej nauki zawodu,

 • komputer, laptop, tablet, notbook, akcesoria komputerowe( klawiatura, mysz, głośniki, słuchawki, nośniki pamięci), drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego maksymalnie 1 sztuka na tok szkolny,

 • koszty związane z zakupem pomocy naukowych wykorzystywanych w procesie edukacyjnym ucznia w tym oprogramowanie edukacyjne do komputera, płyty CD,DVD, materiały eksploatacyjne do komputera – np. papier, tusz/toner do drukarek,

 • pokrycie kosztów abonamentu za dostęp stacjonarny internetu ( komputery stacjonarne, laptopy) z wyłączeniem pakietów internetowych zawartych w ramach abonamentów telefonii komórkowej – refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem wpłaty od września do czerwca,

 • udział w zajęciach wyrównawczych i edukacyjnych w szkole i poza szkołą, kursach językowych, komputerowych i innych kółkach zainteresowań,

 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania, czyli dla uczniów uczących się poza miastem Piekary Śląskie, opłata za internet/ bursę, bilety miesięczne,

 • wyposażenie stanowiska do nauki np. biurko, krzesło, lampka na biurko, fotel do biurka – maksymalnie po 1 sztuce z każdego rodzaju na rok szkolny,

 • koszty ponoszone podczas wyjść do kina, teatru, muzeum, basenu również z kosztami dojazdu,

 • koszty wyjazdu dzieci na wycieczki szkolne, wycieczki tzw. zielona szkoła, wyjście lub wyjazd do kina, teatru - potwierdzony udział przez szkołę zaświadczeniem, potwierdzającym kwotę wydatku poniesionego przez rodzica,

 • strój galowy określony w statucie szkoły, w tym związany z przystąpieniem ucznia do egzaminów,

 • zakup stroju roboczego/ochronnego zgodnie z wymogami i specyfiką nauki zawodu wraz z odpowiednim obuwiem i nakryciem głowy oraz materiałów i pomocy koniecznych do nauki zawodu – maksymalnie 1 sztuka w semestrze.

 

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ uzna, że wydatki te stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu imiennych rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium.

Dokumenty te powinny m.in. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji. Istotne jest, by obuwie i odzież miały adnotację stosowną do rodzaju stroju np. : obuwie sportowe. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, właściwy opis oraz czytelny swój podpis.

UWAGA!!! 

Nie ma możliwości refundacji kosztów zakupu używanych komputerów PC/laptopów, tabletów, notbooku, drukarek, monitorów, części komputerowych oraz używanej odzieży i obuwia