BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Informacje ogólne

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracownikom służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowaczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 

Stypendium szkolne przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto.

Dochody obliczane są na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

Wniosek o stypendium szkolne może być złożony przez:

 

  • rodzica,

  • opiekuna prawnego w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców,

  • pełnoletniego ucznia,

  • Dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.

 

Wniosek o przyznanie stypendium składa się według miejsca zamieszkania ucznia.

Miejscem zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców któremu przysługuje wyłącznie władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom a mającym osobne miejsce zamieszkania to miejscem zamieszkania ucznia jest miejsce zamieszkania u tego z rodziców u którego uczeń stale przebywa. Jeżeli uczeń nie przebywa stale u żadnego z rodziców jego miejsce zamieszkania określa Sąd opiekuńczy.

 

Wnioski o stypendium szkolne składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 

  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszechnym dniu lutego do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

  • słuchaczy kolegiów pracowników społecznych od 1 października do 15 października danego roku szkolnego.

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz