BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Projekt Daj sobie szansę

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich realizuje projekt „Daj sobie szansę

Projekt „Daj sobie szansę” skierowany jest do 100 mieszkańców z terenu powiatu Piekary Śląskie – osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, poszukujących pracy oraz nieaktywnych zawodowo. Ponadto wsparciem mogą zostać objęte osoby stanowiące otoczenie osób wykluczonych społecznie w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada podejmowanie kompleksowych działań aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym skierowanych do osób korzystających z pomocy społecznej. Będzie realizowany w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. Działania projektowe będą skoncentrowane na terenie powiatu.

Uczestnicy projektu w ramach aktywnej integracji będą mogli skorzystać ze wsparcia o charakterze:

 • edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, obejmujące m.in.:

  - zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

  - certyfikowane kursy i szkolenia;

 • zawodowym, których celem jest wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w podjęciu decyzji dotyczące zmiany lub wyboru zawodu, w szczególności spotkań z doradcą zawodowym. Działania te obejmują m.in.:

  - kursy, szkolenia zawodowe,

  - trenera pracy, doradcę zawodowego,

  - poradnictwo zawodowe;

 • społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, w tym:

  - treningi kompetencji i umiejętności społecznych,

  - grupy samopomocowe,

  - praca socjalna,

  - poradnictwo specjalistyczne.

 • zdrowotnym, których celem jest złagodzenie lub wyeliminowanie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w życiu społecznym lub powodującym oddalenie od rynku pracy, w tym:

  - skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób lub rodzin.

Udział w działaniach projektowych umożliwi uczestnikom:

 • podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości i mobilizację do pozytywnych zmian,

 • zwiększenie szansy powrotu na rynek pracy poprzez podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,

 • dostęp do aktywnych form integracji społecznej,

 • pomoc w odbudowaniu relacji społecznych i powrót do aktywnego życia.

Wartość projektu: 1 258 243,91 zł
Dofinansowanie z UE: 1 069 507,32 zł 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Udział w projekcie i realizowanych kursach jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 24, w budynku przy ul. Bpa. Nankera 103 Piekary Śląskie oraz pod nr telefonu: 32 287 95 03 wewn. 642