BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Rusza kolejna edycja programu POPŻ 2018/2019

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego. Lokalnym realizatorem Programu jest Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich i działająca przy niej Ochronka, a Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich jest współrealizatorem Programu odpowiedzialnym za weryfikację osób korzystających ze wsparcia.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do odpowiedniego Punktu Terenowego MOPR w celu weryfikacji sytuacji finansowej oraz rodzinnej, a także wypełnienia odpowiednich dokumentów w tym załączonego oświadczenia.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

  • bezdomni,

  • niepełnosprawni,

  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),

  • pozostałe grupy odbiorców spełniające niżej podane kryteria

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby
w rodzinie.

 

Oświadczenie POPŻ