BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich


Zasady przyznawania pomocy dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą
 

Zgodnie z art. 240 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej "Do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.", stosuje się przepisy dotychczasowe." Zgodnie z art. 240 ust. 3 cytowanej ustawy "Osoby, którym na podstawie dotychczasowych przepisów odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospoletej Polskiej albo niespełnienia kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej ustawie."

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie przez osobę usamodzielnianą wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia. Osoba usamodzielniana co najmniej na 2 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby. Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. 

Zasady przyznawania pomocy dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą po 01.01.2012r.

Osoba usamodzielniana

Zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności

 • rodzinę zastępczą,
 • rodzinny dom dziecka,
 • placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
 • regionalną placówkę opiekuńczo- terapeutyczną,

zwanej dalej "osobą usamodzielnianą", w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, przyznaje się pomoc na:

 • kontynuowanie nauki,
 • usamodzielnienie,
 • zagospodarowanie;

oraz udziela się pomocy w uzyskaniu:

 • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • zatrudnienia

Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na wskutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności. Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 1. 3lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 2. roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczajacej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej, wlicza się także okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone. Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo- wychowawczej, jeżeli uczy się:

 • w szkole,
 • zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:

 • w szkole,
 • zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego


Formy pomocy pieniężnej

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną
 • 1 roku w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

Pomoc na kontynuowanie nauki, przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.
Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Osoba otrzymująca pomoc na kontynuowanie nauki jest obowiązana do dostarczania co 2 miesiące zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki.

 

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200,00zł. W przypadku, gdy dochód miesięczny przekracza kwotę 1.200,00zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr ORo 0050.322.201 z dnia 12.06.2012r. wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat – 3.300,00zł
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – wychowawczą:
  • jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat – 6.600,00zł
  • jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat – 3.300,00zł
  • jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat nie krócej jednak niż przez okres roku 1.650,00zł

 

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr ORo 0050.322.201 z dnia 12.06.2012r.: Pomoc na zagospodarowanie ustala się na kwotę:

 • nie wyższą niż 4.500,00zł na osobę usamodzielnianą
 • nie wyższą niż 4.941,00zł na osobę usamodzielnianą będącą osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Wysokość pomocy na zagospodarowanie obowiązuje wychowanków zarówno na nowych jak i na starych zasadach, z tym że wychowankowie na starych zasadach otrzymują pomoc na zagospodarowanie jedynie w formie rzeczowej.

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz