BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie

Celem głównym projektu jest wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich nowego systemu organizacyjnego z godnie z art. 110a ustawy o pomocy społecznej i wprowadzenie rozwiązań modelowych - oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia usług społecznych poprzez:

1.Zmianę organizacji pracy ośrodka poprzez poprawę rozwiązań organizacyjnych dotyczących oddzielenia zasad administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych poprzez usprawnienie pracy pracowników socjalnych ds. świadczeń, pracowników socjalnych ds. usług, pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej oraz utworzenie nowego stanowiska - pracownika socjalnego ds. pierwszego kontaktu.

2. Rozwój zawodowy pracowników socjalnych.

3. Wzmocnienie przez ośrodek roli organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą samodzielnie pokonać oraz usprawnienie dostępu do usług socjalnych dla klientów pomocy społecznej, poprzez identyfikację pakietów usług socjalnych dla grup problemowych: osób pozostających bez pracy, osób starszych, osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi, rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, osób bezdomnych.

W ten sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego

 

Grupa docelowa: Miejski Ośrodek Pomocy RodziniePiekarach Śląskich jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla Gminy Piekary Śląskie. Wsparciem objęci zostaną pracownicy Ośrodka.

 

Oddzielenie pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pozwoli na skuteczniejszą i efektywną pomoc klientom w ich trudnej sytuacji życiowej.

Wprowadzane rozwiązanie umożliwi pracownikom ds. świadczeń wnikliwie zapoznanie się z sytuacją rodziny, skuteczne motywowanie do wykorzystania własnych zasobów, uprawnień i możliwości oraz przyznanie adekwatnej pomocy.

Stosowane w projekcie standardy i narzędzia pracy socjalnej pozwolą na pogłębienie wymiaru pracy socjalnej.