BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Kandydaci na rodzinę zastępczą

 

 

Kandydaci na rodzinę zastępczą

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 • wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

  - zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  - opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa wskazanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

  - rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

  - właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

  - wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu .

Na podstawie powyższych informacji organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka po uzyskaniu wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania powyższych warunków kierowani są na szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Szkolenie obejmuje 62 godziny dydaktyczne.

Jak zostać rodzicem zastępczym. Krok po kroku.

1. Zgłoś się do Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
2. Umów się na spotkanie z pracownikami Działu- przygotuj odpowiednie dokumenty (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o dochodach/ kserokopie decyzji przyznającej np. emeryturę, dowód osobisty).
3. Pracownicy tut. Działu skontaktują Cię z psychologami, którzy spotkają się z Tobą w celu sporządzenia opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
4. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji zostaniesz skierowany na szkolenie.