BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Fundusz alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego reguluje Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 554).

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? 

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może wystąpić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej (tj. osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna) do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od kryterium dochodowego, a mianowicie przysługują wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł netto. Od 01.07.2019r. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 800 zł netto. Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanej zaliczki ani świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W okresie świadczeniowym 2019/2020, tj. od 01.10.2019r. do 30.09.2020r. przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy przedłożyć dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy.

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

Jak są wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego? 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego (tj. od dnia 1 października bieżącego roku kalendarzowego) do końca tego okresu (tj. do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego). Jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a termin jego ważności upływa w trakcie trwania okresu świadczeniowego i uzyskania ponownego orzeczenia o
znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

PODSTAWOWE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE W SPRAWIE USTALENIA UPRAWNIEŃ
DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

 

 1. W przypadku osiągnięcia dochodu w 2018r. rozliczenia PIT-11, PIT-40 itp. za rok 2018 każdego pełnoletniego członka rodziny.

 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
  zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych
  w Art. 27, Art. 30B, Art. 30C, Art. 30E, i Art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
 3. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące – poprzedzające złożenie wniosku, zawierające informację o stanie egzekucji,
  przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania
  zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

 4. Zaświadczenie komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2018 roku.

 5. Aktualny odpis Wyroku (Ugody) zasądzającego wysokość alimentów

 6. Zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej. (w przypadku ukończenia 18 roku życia).

 7. W przypadku utraty dochodu w roku 2018 i po tym roku dokument potwierdzający utratę dochodu tego członka rodziny, który znalazł się w przedmiotowej sytuacji (świadectwo pracy, w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie lub o dzieło zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia lub wypowiedzenie umowy)

 8. W przypadku uzyskania dochodu po 2018 roku zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za pierwszy pełny przepracowany miesiąc, następujący po miesiącu, w którym został osiągnięty po 2018 roku dochód netto (dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) oraz kserokopię umowy.

 9. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

  a) formie opłaconego podatku
  b) wysokości przychodu
  c) stawce podatku
  d) wysokości opłaconego podatku
  - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 10. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 11. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – dot. tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS.

 

Ponadto informujemy, że o zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów oraz o wysokości opłacanych składek zdrowotnych w 2018 r. w Pani/Pana imieniu zwróci się tutejszy MOPR.


* Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 25.03.2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne może przedłożyć stosowne zaświadczenie lub oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń