BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Osoba lub rodzina, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej może złożyć w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie wniosek o pomoc:
- osobiście - wówczas zostanie spisany przez pracownika socjalnego protokół przyjęcia podania wniesionego ustnie i z tą datą zostanie nadany bieg sprawie.
- na piśmie - wówczas sprawa zostaje wpisana w rejestr kancelaryjny i skierowana do pracownika, w którego zakres czynności dana sprawa wchodzi.
- elektronicznie - poprzez Elektroniczny Urząd Podawczy.

Należy pamiętać, że tak wypełniony formularz musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Ponadto postępowanie wszczynane jest z urzędu - po uzyskaniu informacji o konieczności udzielenia pomocy przez pracownika socjalnego, asysty rodzinnego oraz informacji pochodzących od instytucji na przykład takich jak organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej itp.

Podstawą do przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. 

Wszystkie informacje uzyskane podczas wywiadu stanowią tajemnicę i mogą być wykorzystane jedynie dla potrzeb pomocy społecznej.

Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.

Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy.

Jednocześnie podczas wywiadu ustala się dane osób zobowiązanych do alimentacji, w celu rozeznania możliwości pomocy rodzinie pozostającej w trudnej sytuacji życiowej. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik spisuje kwestionariusz wywiadu. Po przeprowadzeniu wywiadu zostaje o­n zarejestrowany, poddany analizie i kontroli. Wydana zostaje decyzja administracyjna o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy do miesiąca czasu od dnia złożenia wniosku. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, które składa się w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Bpa. Nankera 103.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty

Wszelkie informacje pracownik socjalny ustala w oparciu nie tylko o kontakt z osobami ale również o przewidziane w ustawie o pomocy społecznej dokumenty (niżej wymienione). Przede wszystkim konieczny jest dokument określający tożsamość osoby, jak dowód osobisty. 
W przypadku cudzoziemnca także dokument stwierdzający status cudzoziemca. Należy także przygotować akty urodzenia bądź książeczki zdrowia dzieci. W razie pobierania świadczeń takich jak renta czy emerytura należy mieć decyzję właściwego organu przyznającego świadczenie. W przypadku osób niepełnosprawnych należy przygotować oświadczenie o inwalidztwie bądź niepełnosprawności i wszelkie oświadczenia lekarskie. Osoby zatrudnione powinny posiadać także zaświadczenie o zarobkach, potrącanych składkach i ich wysokości oraz okresie zatrudnienia bez względu na formę zatrudnienia. Rolnicy powinni zaopatrzyć się w zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa. Wszelkie dokumenty odnoszące się do opłacania składek ubezpieczenia społecznego. 
Potrzebne są też akty potwierdzające kontynuowanie nauki przez dzieci oraz oświadczenie majątkowe. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się między innymi w oparciu o następujące dokumenty: 
1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 
2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu); 
3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej; 
5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej; 
6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 
7) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe; 
8) zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe; 
9) zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych; 
10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej; 
11) zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych; 
12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej; 
13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy; 
14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego; 
15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników; 
15a) dowodu na opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników; 
15b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; 
16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 
17) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8; 
18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12; 
19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne; 
20) oświadczenia o stanie majątkowym. 

Dodatkowe dokumenty
Ponadto mogą być wymagane dodatkowe dokumenty w zależności od sytuacji socjalno - bytowej osoby lub rodziny i od rodzaju świadczenia, o które osoba się zwraca. O konieczności złożenia dodatkowych dokumentów poinformuje pracownik socjalny.

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz