BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Dział Programów, Analiz i Sprawozdawczości

Projekt "Twoje życie - Twój wybór"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w partnerstwie z Fundacją INICJATYWA z Bytomia oraz Firmą EVEREST Consulting & Szkolenia z Katowic realizują projekt "Twoje życie - Twój wybór" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizację projektu rozpoczęto w lipcu 2015 r. natomiast końcowy etap planuje się na grudzień 2017 r. Założeniem projektu są kompleksowe działania na rzecz osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji, które powinny prowadzić do integracji społecznej oraz zwiększenia zdolności do zatrudnienia.

Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:

 1. społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;

 2. zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;

 3. edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy

 4. zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

W ramach realizowanego projektu wsparciem w pierwszej kolejności są obejmowane:

 1. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

 2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, tj.:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełnia co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 4. osoby nieletnie wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,

 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

 6. osoby z niepełnosprawnością;

 7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

 8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 9. osoby niesamodzielne,

 10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkania w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postepu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

 1. osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

Wartość projektu wynosi 1 319 676,00 zł. w tym wkład Funduszy Europejskich stanowi 1 121 724,60 zł.