BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.) określa zadania, rodzaje świadczeń oraz tryb i zasady ich udzielania.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • a podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.(Dz. U. z 2018 poz. 2094) o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • na podstawie zgody na pobyt tolerowany w formie schronienia, posiłku,niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobie odbywającej karę pozbawienia wolności. Natomiast osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń, a za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych I prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 14. alkoholizmu lub narkomanii;
 15. zdarzenia losowego I sytuacji kryzysowej;
 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Osoba lub rodzina, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej może złożyć w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie wniosek o pomoc:
- osobiście - wówczas zostanie spisany przez pracownika socjalnego protokół przyjęcia podania wniesionego ustnie i z tą datą zostanie nadany bieg sprawie.
- na piśmie - wówczas sprawa zostaje wpisana w rejestr kancelaryjny i skierowana do pracownika, w którego zakres czynności dana sprawa wchodzi.
- elektronicznie - poprzez Elektroniczny Urząd Podawczy.
Należy pamiętać, że tak wypełniony formularz musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Ponadto postępowanie wszczynane jest z urzędu - po uzyskaniu informacji o konieczności udzielenia pomocy przez pracownika socjalnego, asysty rodzinnego oraz informacji pochodzących od instytucji na przykład takich jak organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej itp.
Podstawą do przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni.
Wszystkie informacje uzyskane podczas wywiadu stanowią tajemnicę i mogą być wykorzystane jedynie dla potrzeb pomocy społecznej.
Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.
Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy.
Jednocześnie podczas wywiadu ustala się dane osób zobowiązanych do alimentacji, w celu rozeznania możliwości pomocy rodzinie pozostającej w trudnej sytuacji życiowej. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik spisuje kwestionariusz wywiadu. Po przeprowadzeniu wywiadu zostaje o­n zarejestrowany, poddany analizie i kontroli. Wydana zostaje decyzja administracyjna o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy do miesiąca czasu od dnia złożenia wniosku. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, które składa się w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Bpa. Nankera 103.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.
Przyznanie bądź odmowa świadczeń z pomocy społecznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną wydaję się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, który określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin w ich miejscu zamieszkania lub pobytu. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest pracownik socjalny. Pracownik socjalny podczas przeprowadzenia wywiadu środowiskowego może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Wymagane dokumenty

Wszelkie informacje pracownik socjalny ustala w oparciu nie tylko o kontakt z osobami ale również o przewidziane w ustawie o pomocy społecznej dokumenty (niżej wymienione). Przede wszystkim konieczny jest dokument określający tożsamość osoby, jak dowód osobisty.
W przypadku cudzoziemca także dokument stwierdzający status cudzoziemca. Należy także przygotować akty urodzenia bądź książeczki zdrowia dzieci. W razie pobierania świadczeń takich jak renta czy emerytura należy mieć decyzję właściwego organu przyznającego świadczenie. W przypadku osób niepełnosprawnych należy przygotować oświadczenie o inwalidztwie bądź niepełnosprawności i wszelkie oświadczenia lekarskie. Osoby zatrudnione powinny posiadać także zaświadczenie o zarobkach, potrącanych składkach i ich wysokości oraz okresie zatrudnienia bez względu na formę zatrudnienia. Rolnicy powinni zaopatrzyć się w zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa. Wszelkie dokumenty odnoszące się do opłacania składek ubezpieczenia społecznego.
Potrzebne są też akty potwierdzające kontynuowanie nauki przez dzieci oraz oświadczenie majątkowe. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się między innymi w oparciu o następujące dokumenty:
1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
7) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
8) zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
9) zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
11) zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
15a) dowodu na opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
15b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
17) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;
19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
20) oświadczenia o stanie majątkowym.

Dodatkowe dokumenty
Ponadto mogą być wymagane dodatkowe dokumenty w zależności od sytuacji socjalno - bytowej osoby lub rodziny i od rodzaju świadczenia, o które osoba się zwraca. O konieczności złożenia dodatkowych dokumentów poinformuje pracownik socjalny.