BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza

Rodzinna piecza zastępcza funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 

1. rodzina zastępcza:

 • spokrewniona- małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkami) lub rodzeństwem dziecka,

 • niezawodowa- małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, którzy ukończyli stosowne szkolenie, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,

 • zawodowa (w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna)- małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka którzy ukończyli szkolenie w rozszerzonej formie, a za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.

 

2. rodzinny dom dziecka

 

 

Rodzinie zastępczej na każde z umieszczonych dzieci przysługują świadczenia:

 

1.świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

2.dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci („dodatek wychowawczy”)

 

W przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
lub zostało umieszczone w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

 

 

Rodzina zastępcza może również ubiegać się o otrzymanie:

1. dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

2. jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

3. jednorazowego lub okresowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

 

Ponadto rodzina zastępcza zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz, raz w roku, świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego.

Rodzina zastępcza PRAWDY i MITY

 1. Tylko małżeństwa mogą być rodziną zastępczą. [MIT!]
  Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa, ale również osoby samotne.

 2. Rodzina zastępcza to inaczej adopcja. [MIT!]
  Rodzice zastępczy nie adoptują dziecka tylko sprawują na podstawie postanowienia sądu opiekę do czasu powrotu tego dziecka do rodziny biologicznej, czy też do osiągnięcia przez to dziecko pełnoletności. Dlatego też prawa i obowiązki wynikające z adopcji (jak np. dziedziczenie) nie mają tutaj zastosowania.

 3. Dziecko przyjmowane do rodziny zastępczej musi mieć własny pokój. [MIT!]
  Najistotniejszą sprawą nie jest oddzielny pokój, bo ten może być dzielony z innymi dziećmi. Wystarczy, że zostanie "wydzielona" mała prywatna przestrzeń do nauki i wypoczynku.

 4. Osoba bez zatrudnienia może zostać rodziną zastępczą [PRAWDA!]
  Tak, pod warunkiem, że współmałżonek zapewnia rodzinie stałe źródło utrzymania

 5. Kandydaci na rodzinę zastępczą muszą być młodzi. [MIT!]
  Granica wieku rodzica zastępczego formalnie nie istnieje. Jedynie na podstawie sprawności fizycznej, ogólnego stanu zdrowia
  oraz opinii psychologicznej kandydatów określa się wiek dziecka, nad którym rodzina będzie sprawować opiekę.

 6. Rodzina zastępcza otrzymuje środki finansowe na utrzymanie przyjętego dziecka. [PRAWDA!]
  Rodzina zastępcza otrzymuje wsparcie finansowe na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.