BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

 

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej). 

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone i dzielą się na domy dla: 

  • osób w podeszłym wieku;
  • osób przewlekle somatycznie chorych;
  • osób przewlekle psychicznie chorych;
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
  • osób niepełnosprawnych fizycznie.
  • osób uzależnionych od alkoholu

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniomiesięcznego kosztu utrzymania. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  1. mieszkaniec domu,a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka w wysokości nie więcej niż 70%
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Rodziny osób korzystających z pomocy społecznej są zobowiązane w pierszej kolejności do świadczenia pomocy na ich rzecz. Na ten obowiązek wskazuje kodeks rodziny i opiekuńczy oraz ustawa o pomocy społecznej. W celu udzielenia pomocy osobie potrzebującej pracownik socjalny przeprowadza wywiad u rodziny, a w drodze umowy ustalana jest wysokość świadczonej przez nich pomocy.


Placówki pomocy społecznej