BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pod adresem bip.mopr.piekary.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Biskupa Nankera 103 w Piekarach Śląskich.
Data publikacji strony internetowej: 2015-03-27 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-17 .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnych narzędzi do oceny strony: pod adresami: https://wave.webaim.org oraz http://checkers.eiii.eu
Deklaracja dostępności dostępna jest pod adresem: http://mopr.piekary.pl/deklaracja-dostepnosci

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@mopr.piekary.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu 32 287 95 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
- Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych
– w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
- Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Poza tym przyciskiem z ikoną oka można włączyć tryb wysokiego kontrastu.
- Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
- Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
- Żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 5 razy na sekundę.
- Strona posiada ułatwienia pozwalające na zwiększanie i zmniejszanie czcionki, a także możliwość odczytywania treści poprzez automatycznego lektora.
- Mapa strony umożliwia w szybki i prosty sposób przejście do interesującej partii danych.
- Na każdej podstronie, tuż pod banerem, znajduje się poziome menu nawigacyjne pozwalające określić aktualną pozycję w hierarchii strony.
- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab i strzałek i używać skrótów:
Tab - przechodzenie między elementami nawigacji (np. menu, szukaj, drukuj). 
Ctrl + „+” - pomniejszanie czcionki
Ctrl + „-„ - powiększanie czcionki
Enter - pobieranie załącznika na którym ustawiony jest tabulator i potwierdzanie wyboru przejścia do strony/opcji zaznaczonej tabulatorem
Ctrl + „P” - drukowanie otwartej karty

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Biskupa Nankera 103 w Piekarach Śląskich
Opis dostępności wejścia do budynku
Budynek w którym znajduje się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich jest częściowo przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawnych ruchowo.Od strony głównego wejścia w budynku po lewej stronie, znajduje się platforma przyschodowa
- umożliwiająca wjazd na parter Ośrodka. Przy schodach zamontowane są poręcze.

Opis dostępności pomieszczeń.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Na wszystkich piętrach przy schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Opis dodatkowych dostosowań.

W budynku nie ma: oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu (z tyłu budynku), wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna
Centrum Usług Społecznych ul. Kusocińskiego 4 w Piekarach Śląskich

Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek w którym znajduje się siedziba CUS w Piekarach Śląskich przystosowany jest do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawnych ruchowo.Na zewnątrz budynku, po lewej stronie od wejścia głównego – znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostęp na wszystkie piętra.

Opis dostępności pomieszczeń.

W budynku jest winda do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na każdym piętrze budynku.

Opis dodatkowych dostosowań

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu (z tyłu budynku), wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna
Centrum Usług Społecznych ul. Żwirki 23 w Piekarach Śląskich

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek w którym znajduje się siedziba CUS w Piekarach Śląskich przystosowany jest do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu (na tyłach siedziby Urzędu Miasta Piekary Śląskie). Wewnątrz obiektu po prawej stronie znajduje się platforma przyschodowa, umożliwiająca wjazd na piętro.

Opis dostępności pomieszczeń.

W budynku jest platforma do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dodatkowych dostosowań.

W budynku znajdują się tabliczki informacyjne z oznaczeniami w alfabecie Braille'a. Brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu (z tyłu budynku), wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Okrzei 25 w Piekarach Śląskich

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem do budynku znajduje się wysoki stopień (zamontowana poręcz). Brak podjazdu oraz windy.

Opis dostępności pomieszczeń.

Korytarze w budynku są wąskie. Na piętro prowadzą schody z zamontowanymi poręczami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dodatkowych dostosowań.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna
Punkt Terenowy Pracowników Socjalnych ul. Olimpijska 3 w Piekarach Śląskich

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek w którym znajduje się siedziba PTPS w Piekarach Śląskich, nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia znajdują się na I piętrze, przy schodach zamontowane są poręcze. W budynku brak jest windy.

Opis dostępności pomieszczeń.

Na piętro prowadzą schody z zamontowanymi poręczami. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna
Punkt Terenowy Pracowników Socjalnych ul. Kalwaryjska 58 w Piekarach Śląskich

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek w którym znajduje się siedziba PTPS w Piekarach Śląskich, nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem znajduje się stopień (bez poręczy). Pomieszczenia znajdują się na parterze, jednakże drzwi oraz pomieszczenia są wąskie.

Opis dostępności pomieszczeń.

Korytarze w pomieszczeniach są wąskie. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dodatkowych dostosowań.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna
Dział Pieczy Zastępczej ul. Bytomska 67 w Piekarach Śląskich

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek w którym znajduje się siedziba DPZ w Piekarach Śląskich, nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia znajdują się na II piętrze, gdzie prowadzą strome schody (z zamontowanymi poręczami). W budynku brak jest windy.

Opis dostępności pomieszczeń.

Korytarze w pomieszczeniach są wąskie. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dodatkowych dostosowań.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna
Zespół Asysty Rodzinnej ul. Oświęcimska 45 w Piekarach Śląskich

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek w którym znajduje się siedziba ZAR i Klub Seniora SIELANKA w Piekarach Śląskich, nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia usytuowane są w piwnicy – gdzie prowadzą schody w dół (wraz z zamontowaną poręczą). Brak podjazdu oraz windy.

Opis dostępności pomieszczeń.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dodatkowych dostosowań.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna
Zespół Usług i Wsparcia Społecznego ul. Wigury 5 w Piekarach Śląskich

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek w którym znajduje się siedziba ZUiWS w Piekarach Śląskich, nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze do których prowadzą schody (zamontowane poręcze). Brak podjazdu oraz windy.

Opis dostępności pomieszczeń.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dodatkowych dostosowań.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna
Zespół Pracy Socjalnej ul. Wyszyńskiego 31 w Piekarach Śląskich

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek w którym znajduje się siedziba ZPS w Piekarach Śląskich, nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia znajdują się na parterze, prowadzą do nich schody – brak poręczy, podjazdu oraz windy.

Opis dostępności pomieszczeń.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dodatkowych dostosowań.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna
Dział Świadczeń Rodzinnych i Dział Administracyjno – Gospodarczy, ul. Długosza 92 w Piekarach Śląskich

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze do których prowadzą schody (zamontowane poręcze). Brak podjazdu oraz windy.

Opis dostępności pomieszczeń.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dodatkowych dostosowań.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.