BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Klauzula Informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Drukuj
1 2 3
Klauzula RODO
Klauzula RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Bpa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie, (nr tel.: 32 288 35 74, adres e-mail: biuro@mopr.piekary.pl), reprezentowany przez Dyrektora – Macieja Gazdę
2. W
MOPR w Piekarach Śląskich wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 32 288 35 74 lub adresem e-mail:iod@mopr.piekary.pl
3.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art.6. ust.1
lit. c
-
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów zgodnie z art.6 ust.1 lit. a
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art.6. ust.1 lit. e
4
. MOPR w Piekarach Śląskich może pozyskiwać i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
- realizacji
zadań własnych i zleconych miasta oraz powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz zadań wynikających z innych ustaw określonych w Statucie Ośrodka,
- prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno - promocyjnych dotyczących zadań Ośrodka,
-  zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
MOPR w Piekarach Śląskich poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,
- dostarczania do
Ośrodka nowych zasobów materialnych, usług i praw,
- obsługi procesów rekrutacji.

5
. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6
. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7
. W związku z przetwarzaniem przez MOPR w Piekarach Śląskich, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest administrator danych;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

8
. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez MOPR w Piekarach Śląskich na mocy obowiązujących przepisów prawa.
9
. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MOPR w Piekarach Śląskich Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu do spraw ochrony danych osobowych.

 


Monitoring wizyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Bpa Nankera 103 informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany w następujących miejscach :

1. Piekary Śląskie 41-949 ul. Biskupa Nankera 103
a) poziom parter: schody, korytarz, pokój nr 10
b) poziom I piętro : schody, korytarz, sekretariat
c) teren zewnętrzny : parking i droga dojazdowa do parkingu

2. Piekary Śląskie 41-946 ul. Kusocińskiego 4
a) teren zewnętrzny : wokół budynku i parking

3. Dział Świadczeń Rodzinnych Piekary Śląskie 41-949 ul. Długosza 92
1) poziom parter : korytarz, schody przy drzwiach wejściowych (ewakuacyjnych), schody przy
drzwiach wejściowych głównych, korytarz przy szatniach w piwnicy, teren zewnętrzny przy wejściu głównym.
Podstawą prawną ochrony osób i mienia w strefie objętej systemem monitoringu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Nankera 103 oraz jednostkach podległych jest art.6 ust.1 lit.f RODO.
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.

 


Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Nankera 103 jest Pani Mirosława Kusz, z którą można się skontaktować w następujący sposób:

1. telefon: 32/2879503 wew. 642
2. poczta elektroniczna: iod@mopr.piekary.pl


Data wytworzenia: 2018-05-25 10:02 Autor: Mirosława Kusz Data publikacji: 2018-05-25 10:02 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Ramfeld Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-28 Osoba modyfikująca: Mateusz Oleksy
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz