BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

ROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY dla osób stosujących przemoc w rodzinie

ROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Od dnia 1 sierpnia br., Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich rozpoczyna
realizację  Programu  psychologiczno  –  terapeutycznego  dla  osób  stosujących  przemoc                      
w rodzinie.
Program realizowany jest zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014-2020.
 
Program psychologiczno - terapeutyczny skierowany jest dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
które wcześniej ukończyły Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc, a po jakimś
czasie  powróciły  do  rozwiązań  przemocowych  lub  potrzebują  pomocy  w  radzeniu  sobie  z  aktualnie
występującymi problemami osobistymi.  
Program  skierowany  jest  również  do  osób  uzależnionych  zachowujących  abstynencję,                    
które  wymagają  pomocy  psychologiczno  –  terapeutycznej  w  pracy  nad  zmianą  dotychczas
stosowanych,  destrukcyjnych  dla  nich  i  ich  rodziny,  wzorców  zachowań  oraz  osób,  które  w  sposób
przemocowy profilują relacje ze swoimi dziećmi, małżonkami i partnerami.
Program  skierowany  jest  do  osób  dorosłych  -  mężczyzn  jak  i  kobiet,  zgłaszających  się                           
do programu samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów i instytucji, które w sposób bezpośredni
lub pośredni zaangażowane są w pracę z osobami z obszaru przemocy w rodzinie.
 
Głównym  celem  Programu  psychologiczno  –  terapeutycznego  jest  zmiana  (poprawa)  wzorców
zachowań jego uczestników.
 
Program  zakłada  indywidualną  pracę  z  każdym  zakwalifikowanym  do  niego  uczestnikiem,             
przez co najmniej 10 godzin, w sesjach godzinnych z częstotliwością jeden raz w tygodniu, prowadzoną
przez  wykwalifikowanego  psychoterapeutę.  W  szczególnych  przypadkach  częstotliwość  sesji  może
zostać zmieniona.
W  szczególnych  przypadkach  wymagających  dalszej  pracy  terapeutycznej  nad  zgłaszanymi
problemami istnieje możliwość wydłużenia czasu spotkań, aż do zakończenia procesu terapeutycznego.
 
Spotkania w ramach Programu psychologiczno – terapeutycznego odbywać się będą w siedzibie
Klubu  Integracji  Społecznej  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie,  w  Piekarach  Śląskich                         
przy ul. Wyszyńskiego 31.
 
Zgłoszenia do Programu przyjmuje (oraz udziela szczegółowych informacji):
Pani Agnieszka Duczek, tel. 507 020 989

 
Ponadto, informacje o Programie, można uzyskać w:
Punkcie Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Tel. 32 264 19 87; 519 375 498


Data wytworzenia: 2018-07-30 12:03 Autor: Grażyna Klimas Data publikacji: 2018-07-30 12:03 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Ramfeld Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld