BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

500+ Okres zasiłkowy 2017/2018

Wszystkie wnioski na nowy okres można pobrać w siedzibie tut. MOPR, w punktach pracowników socjalnych oraz w Punkcie Informowania Mieszkańców Urzędu Miejskiego.

Z dniem 1 sierpnia br. można składać wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń.
Złożenie wniosku na nowy okres we wrześniu lub październiku nie spowoduje utraty prawa do świadczeń.

Ponadto informujemy, iż z uwagi na kumulację wszystkich świadczeń w nowym okresie (500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) składanie wniosków znacznie się wydłuży. Zatem zwracamy uwagę na fakt, iż wnioski muszą być wypełnione co znacznie przyspieszy obsługę klienta.

związku z powyższym podobnie jak w ubiegłym roku rekomendujemy składanie wniosków za pomocą bankowości internetowej.Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Plus Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

 

Rodzina 500 plus

Nowy okres 2017/2018 rozpocznie się 1 października 2017r. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze w nowym okresie należy w tym celu ponownie złożyć wniosek. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski można składać od 1 sierpnia br.

Tak jak do tej pory wnioski można składać osobiście w siedzibie MOPR oraz internetowo za pomocą platformy elektronicznej Empatia jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP, za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS oraz banki krajowe świadczące usługi elektroniczne.

Zgodnie z art. 21 ust. 3-5 ustawy:
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko należy złożyć wniosek bez dokumentowania swojej sytuacji zawodowej i dochodowej. Niemniej koniecznym może się okazać przedłożenie innych dokumentów potwierdzających np. opiekę naprzemienną, ustanowienie opiekuna prawnego bądź wyrok sądu orzekający rozwód lub separację.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko koniecznym jest spełnienie kryterium dochodowego. W tym celu należy przedstawić i udokumentować swoją sytuację dochodową i zawodową poprzez dostarczenie niezbędnych dokumentów tj.

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające okres zatrudnienia i rodzaj zawartej umowy

 • w przypadku uzyskania dochodu po 2014 roku (np. podjęcie zatrudnienia, zakończenie urlopu wychowawczego) - zaświadczenie określające wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło osiągnięcie dochodu (druk do pobrania w siedzibie MOPR pokój nr 10 lub na stronie internetowej www.mopr.piekary.pl)

 • w przypadku utraty zatrudnienia – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie zatrudnienia i formie umowy

 • kserokopie wszystkich dokumentów PIT 11, PIT 40 za 2014 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny

 • zaświadczenie z ZUS-u dotyczące okresu pobierania, rodzaju i wysokości świadczeń (np. zasiłek macierzyński, chorobowy, renta, emerytura)

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności.

UWAGA!
Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

 • informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

 • informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek

 • informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
  - datę i rodzaj wydanego orzeczenia,

  - wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  - datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  - datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
  - okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

WAŻNE!
W przypadku braku możliwości samodzielnego pozyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń
z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dostarczenia tych informacji lub zaświadczeń.

Informacja dotycząca świadczenia 500+

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem ministerialnej platformy elektronicznej Empatia jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP, za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS oraz banki krajowe świadczące usługi elektroniczne.

Zgodnie z zapisami ustawy wnioski złożone w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia br. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia wejścia ustawy. Zatem, w przypadku złożenia wniosku w miesiącu maju bądź czerwcu oraz w dniu 1 lipca br. świadczenie będzie nadpłacone od kwietnia.

W związku z przewidywaną dużą ilością osób składających wnioski uprzejmie prosimy o wyrozumiałość wobec osób realizujących zadania.

Jednocześnie rekomendujemy możliwość składania wniosków w drodze elektronicznej co zapobiegnie konieczności oczekiwania na jego przyjęcie.


Najważniejsze informacje dotyczące świadczenia 500 plus

Wniosek o świadczenie można złożyć przez internet lub osobiście.

Przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zatem osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko muszą udokumentować swoją sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenia o dochodach.

W przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych organ ma obowiązek sam pozyskać te dane.

Gdy rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Uprawnionym do świadczenia jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i jednocześnie wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia18-go roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat
bądź do dnia ukończenia przez najstarsze pierwsze dziecko 18-go roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Najważniejsze dokumenty konieczne przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze

(w zależności od sytuacji rodziny)

 • dowód osobisty

 • w przypadku posiadania aktu urodzenia jego kserokopia

 • orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego

 • zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka

 • prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające okres zatrudnienia i rodzaj zawartej umowy

 • w przypadku uzyskania dochodu po 2014 roku (np. podjęcie zatrudnienia, zakończenie urlopu wychowawczego) - zaświadczenie określające wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło osiągnięcie dochodu (druk do pobrania w siedzibie MOPR pokój nr 10 lub na stronie internetowej www.mopr.piekary.pl)

 • w przypadku utraty zatrudnienia – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie zatrudnienia i formie umowy

 • kserokopie wszystkich dokumentów PIT 11, PIT 40 za 2014 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny

 • zaświadczenie z ZUS-u dotyczące okresu pobierania, rodzaju i wysokości świadczeń (np. zasiłek macierzyński, chorobowy, renta, emerytura)

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty wymagane są w zależności od faktu ubiegania się

na pierwsze lub kolejne dziecko w rodzinie,

bądź też od sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.

Informujemy iż dodatkowe informacje dotyczące świadczenia 500+ oraz stanu realizacji złożonego wniosku można uzyskać pod nr tel.
32 287 95 03
32 288 35 74
wew. 21/48/46

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 500+

Oświadczenia i wnioski 500Plus (Okres zasiłkowy 2017/2018)

 • pdf OŚWIADCZENIE - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI
 • pdf OŚWIADCZENIE - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 • pdf WNIOSEK - WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz