BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Rodzina 500 plus

Informacja dotycząca świadczenia 500+

W dniu 18 lutego br. została opublikowana ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz.U. z 2016r. poz. 195). Zadania związane z ustawą będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wnioski na świadczenie można pobrać za pośrednictwem strony internetowej www.mopr.piekary.pl,
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ulicy Biskupa Nankera 103, pokój nr 10

w Punktach Terenowych Pracowników Socjalnych (Olimpijska 3, Piłsudskiego 5, Wigury 5,M.C. Skłodowskiej 133, Roździeńskiego 2, Szymanowskiego 2b),

w Punkcie Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84.

Ważne!

Od 1 kwietnia br. zapraszamy Państwa do składania wniosków:

 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Biskupa Nankera 103,
 • w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ulicy Popiełuszki 14,
 • w Klubie Integracji Społecznej przy ulicy Wyszyńskiego 31.

Wnioski przyjmować będą pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych w godzinach:

 • 1 kwietnia od 8 do 18,
 • poniedziałki i czwartki od 8 do 18,
 • wtorki, środy, piątki od 8 do 15.

Ponadto wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem ministerialnej platformy elektronicznej Empatia jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP, za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS oraz banki krajowe świadczące usługi elektroniczne.

Zgodnie z zapisami ustawy wnioski złożone w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia br. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia wejścia ustawy. Zatem, w przypadku złożenia wniosku w miesiącu maju bądź czerwcu oraz w dniu 1 lipca br. świadczenie będzie nadpłacone od kwietnia.

W związku z przewidywaną dużą ilością osób składających wnioski uprzejmie prosimy o wyrozumiałość wobec osób realizujących zadania.

Jednocześnie rekomendujemy możliwość składania wniosków w drodze elektronicznej co zapobiegnie konieczności oczekiwania na jego przyjęcie.


Najważniejsze informacje dotyczące świadczenia 500 plus

Wniosek o świadczenie można złożyć przez internet lub osobiście.

Przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zatem osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko muszą udokumentować swoją sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenia o dochodach.

W przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych organ ma obowiązek sam pozyskać te dane.

Gdy rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Uprawnionym do świadczenia jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i jednocześnie wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia18-go roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat
bądź do dnia ukończenia przez najstarsze pierwsze dziecko 18-go roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Najważniejsze dokumenty konieczne przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze

(w zależności od sytuacji rodziny)

 • dowód osobisty

 • w przypadku posiadania aktu urodzenia jego kserokopia

 • orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego

 • zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka

 • prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające okres zatrudnienia i rodzaj zawartej umowy

 • w przypadku uzyskania dochodu po 2014 roku (np. podjęcie zatrudnienia, zakończenie urlopu wychowawczego) - zaświadczenie określające wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło osiągnięcie dochodu (druk do pobrania w siedzibie MOPR pokój nr 10 lub na stronie internetowej www.mopr.piekary.pl)

 • w przypadku utraty zatrudnienia – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie zatrudnienia i formie umowy

 • kserokopie wszystkich dokumentów PIT 11, PIT 40 za 2014 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny

 • zaświadczenie z ZUS-u dotyczące okresu pobierania, rodzaju i wysokości świadczeń (np. zasiłek macierzyński, chorobowy, renta, emerytura)

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty wymagane są w zależności od faktu ubiegania się

na pierwsze lub kolejne dziecko w rodzinie,

bądź też od sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.

Informujemy iż dodatkowe informacje dotyczące świadczenia 500+ oraz stanu realizacji złożonego wniosku można uzyskać pod nr tel.
32 287 95 03
32 288 35 74
wew. 21/48/46

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 500+