BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

500+ Okres zasiłkowy 2018/2019

Wszystkie wnioski na nowy okres można pobrać w siedzibie tut. MOPR oraz na stronie internetowej.

Z dniem 1 sierpnia br. można składać wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń.
Złożenie wniosku na nowy okres we wrześniu lub październiku nie spowoduje utraty prawa do świadczeń.

Ponadto informujemy, iż z uwagi na kumulację wszystkich świadczeń w nowym okresie (500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) składanie wniosków znacznie się wydłuży. Zatem zwracamy uwagę na fakt, iż wnioski muszą być wypełnione co znacznie przyspieszy obsługę klienta.

związku z powyższym podobnie jak w ubiegłym roku rekomendujemy składanie wniosków za pomocą bankowości internetowej.

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

 

Rodzina 500 plus

Nowy okres 2018/2019 rozpoczął się 1 października 2018r. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze w nowym okresie należy w tym celu ponownie złożyć wniosek. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski można składać od 1 sierpnia 2018 roku w formie papierowej, natomiast od 1 lipca drogą elektroniczną.

Tak jak do tej pory wnioski można składać osobiście w siedzibie MOPR oraz internetowo za pomocą platformy elektronicznej Empatia jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP, za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS oraz banki krajowe świadczące usługi elektroniczne.

Zgodnie z art. 21 ust. 3-5 ustawy:
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko należy złożyć wniosek bez dokumentowania swojej sytuacji zawodowej i dochodowej. Niemniej koniecznym może się okazać przedłożenie innych dokumentów potwierdzających np. opiekę naprzemienną, ustanowienie opiekuna prawnego bądź wyrok sądu orzekający rozwód lub separację.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko koniecznym jest spełnienie kryterium dochodowego. W tym celu należy przedstawić i udokumentować swoją sytuację dochodową i zawodową poprzez dostarczenie niezbędnych dokumentów:

 • dowód osobisty (do wglądu)
 • zupełny akt urodzenia
 • orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
 • zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka
 • prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis
  protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
  zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym
  okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem
  dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w Art. 27, Art. 30B, Art. 30C, Art. 30E, i Art. 30F ustawy z dnia 26
  lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o
  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje
  odpowiednio o:

  a) formie opłaconego podatku
  b) wysokości przychodu
  c) stawce podatku
  d) wysokości opłaconego podatku
  - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 • oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej
  powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego 
 • oświadczenie wychowawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku
  kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane prawo do świadczenia wychowawczego - 
  oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w
  dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania
  gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
  wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą
  spółdzielnię produkcyjną
 • w przypadku uzyskania dochodu po 2017 roku (np. podjęcie zatrudnienia, zakończenie urlopu wychowawczego) - zaświadczenie
  określające wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło osiągnięcie dochodu
  (druk do pobrania w siedzibie MOPR, Dział Świadczeń Rodzinnych przy ul. Długosza 92 pokój 4 lub na stronie internetowej www.mopr.piekary.pl)
 • w przypadku utraty zatrudnienia – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie zatrudnienia i formie umowy
 • kserokopie wszystkich dokumentów PIT 11, PIT 40 za 2017 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 • zaświadczenie z ZUS-u dotyczące okresu pobierania, rodzaju i wysokości świadczeń (np. zasiłek macierzyński, chorobowy,
  renta, emerytura)
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani
  wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok 2017
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem
  tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności.
  
  
  
  Wszystkie wymienione wyżej dokumenty wymagane są w zależności od faktu ubiegania się
  na pierwsze lub kolejne dziecko w rodzinie,
  bądź też od sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.

UWAGA!
Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

 • informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

 • informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek

 • informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
  - datę i rodzaj wydanego orzeczenia,

  - wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  - datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  - datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
  - okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

WAŻNE!
W przypadku braku możliwości samodzielnego pozyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń
z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dostarczenia tych informacji lub zaświadczeń.

Informacja dotycząca świadczenia 500+

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem ministerialnej platformy elektronicznej Empatia jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP, za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS oraz banki krajowe świadczące usługi elektroniczne.

W związku z przewidywaną dużą ilością osób składających wnioski uprzejmie prosimy o wyrozumiałość wobec osób realizujących zadania.

Jednocześnie rekomendujemy możliwość składania wniosków w drodze elektronicznej co zapobiegnie konieczności oczekiwania na jego przyjęcie.

Informujemy iż dodatkowe informacje dotyczące świadczenia 500+ można uzyskać pod nr tel.
513 494 408
517 943 167
32 668 65 85

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 500+

Oświadczenia i wnioski 500Plus

 • pdf OŚWIADCZENIE - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI
 • pdf OŚWIADCZENIE - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 • pdf WNIOSEK - WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 • pdf OŚWIADCZENIE - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 • pdf OŚWIADCZENIE - OŚWIADCZENIE DOTYCZY OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz